Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING MAGAZIJNLABELS.NL

Magazijnlabels.nl respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Magazijnlabels.nl, gevestigd te Stroe, Kvk-nummer: 60876581.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Magazijnlabels.nl. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

• Naam

• Adresgegevens

• E-mailadres(sen)

• Telefoonnummer(s)

• IBAN

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

• Een betere dienstverlening naar u toe;

• Het onderhouden van relaties met u;

• Het versturen van nieuwsbrieven

• Het verwerken van uw bestellingen;

• Het doen van aanbiedingen;

• Marketingdoeleinden;

• Het voldoen aan een wettelijke verplichting;

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register, welk register midels technische en organisatorische maatregelen is beveiligd tegen toegang door onbevoegden.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@magazijnlabels.nl

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. De betrokkene krijgt geen bericht indien zijn persoonsgegevens aan derden worden verstrekt in het kader van nakoming van wettelijke verplichtingen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van ons. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@magazijnlabels.nl. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden van deze partijen, tenzij u daartoe toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Uw persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard indien er een wettelijke grondslag daarvoor bestaat, zoals bijvoorbeeld een bewaartermijn van 7 jaar voor fiscale doeleinden.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze privacyverklaring, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot Magazijnlabels via info@magazijnlabels.nl, of via telefoonnummer 085-0606175. Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 januari 2021 tot nader order. Deze privacyverklaring kan tussentijds worden gewijzigd, de dan geldende versie van de privacyverklaring zal op onze website worden gepubliceerd.